Skip Navigation Links
Tarımdan ve desteklemelerden edindiğiniz gelirin ne kadarını tarıma yatırım olarak ayırıyorsunuz? 
 
tüm anketler
Yetiştirici Bilgileri
Hindi Yetiştiriciliği

HİNDİ YETİŞTİRİCİLİĞİ

Günümüzde insanların hayvansal kaynaklı gıdalarla beslenmesinde, kolesterolün damar tıkanıklıklarına ve çeşitli dolaşım bozukluklarına neden olması bakımından kırmızı et yerine beyaz et tercih edilir duruma gelmiştir.Ülkemizde son yıllarda, mer’a yönlü gezginci ırk olan Bronz veya siyah hindi üretiminden, broiler tipi kapalı alanda büyütülen, beyaz Kaliforniya ırkı hindi eti üretimine geçiş başlamıştır. Hindi yetiştiriciliği özel sektörün ilgisini çekmiş ve entansif şartlarda üretimler sürdürülmektedir.Ülkemizde 650 bin tonlara ulaşan tavuk eti üretimimize karşılık hindi eti üretimimiz ancak 20 bin ton civarındadır

Gelişmiş ülkelerde kişi başına hindi eti tüketimi 8-10 kğ.larda seyrederken, ülkemiz de ancak 300 gr.’a ulaşabilmiştir. Alternatif üretim olarak beyaz etin yanına, pembe et olarak hindi eti üretiminin gelişeceği ümit edilmektedir.

Hindilerin tavuklara göre daha dayanıklı, uzun ömürlü ve karkas randımanı ile birlikte beslenme değerlerinin yüksek olması hindi yetiştiriciliğini cazip hale getirmektedir.

KULUÇKA

Hindi civcivleri tabi kuluçka veya kuluçka makineleri ile çıkarılır. Hindilerde kuluçka süresi 28 gündür. Bir hindi 18 yumurta ile kuluçkaya yatabilir. Çiftleştirmelerde 10 dişi için 1 erkek uygundur.

Kuluçkalık yumurtalar folluklardan günde dört defa toplandıktan sonra uygun şartlarda bir hafta bekletilip kuluçkaya konabilir. Sivri, yuvarlak, pürtüklü ve kirli yumurtalar kuluçkada kullanılmaz. Kuluçka yeri temiz ve parazitlere karşı korunmuş olmalıdır.

Kuluçka makinalarında olgunlaşma ve çıkış bölümleri mevcuttur. Olgunlaşma bölümünde yumurtalar 24 gün tutulur. Çıkış bölümünde ise 4 gün kalırlar. Kuluçka makinasında yumurtaların çevrilmesi, havalandırma, ısı, ışık ve nem ayarlarına dikkat etmek gerekir.

BÜYÜTME SİSTEMİ - 1

1.Periyod :

0-6 haftalık dönemi kapsar. Civcivler topluca büyütme kümesinde, semirtme kümesleri için hazırlanırlar. Bu periyot içinde kuluçkada veya kümeste 6-8. günlerde gagaları kesilip bir çok aşıları da yapılmış olur.

2.Periyod :

6.Hafta-Kesime kadar dönemdir. Bu dönemde hindiler ihtiyaçlarına cevap verebilecek şekilde hazırlanmış yemlerle semirtilerek, (Kesimden bir ay önceden yem kanunlarına göre hazırlanmış etlerde kati suretle rezüdü bırakmayacak olan özel kesim önü yemi kullanılır.) kesime hazır duruma getirilirler. Erkekler ve dişiler karışık olarak semirtilir. Dişiler 16-18. haftalar, erkekler 22-24. haftalar arasında kesilerek tüketime sunulur.

Bu büyütme sisteminde : Büyütme kümesleri her 2 ayda bir dönemden yılda toplam 6 dönem yapmış olurlar. Semirtme kümesleri ise her 20 haftada bir dönemden yılda toplam 2,6 dönem yapmış olurlar. Böylece hem kümes alanından daha fazla yararlanılmış olunur hem de zamandan kazanılarak dönem sayısı artırılmış olur.

BÜYÜTME SİSTEMİ - 2

Hepsi içeri - Hepsi dışarı sistemidir. Kuluçkada çıkan civcivlerin seks ayrımı yapıldıktan sonra dişiler ve erkekler kümesin büyüklüğüne göre farklı veya aynı kümeslere koyularak kesime kadar bu kümeslerde bakım ve beslemesi yapılır.

CİVCİVDEN ÖNCE KÜMES HAZIRLIĞI

Dezenfeksiyon :

*Palazlar kümesten boşaltıldıktan sonra kümes altlıkla beraber dezenfekte edilerek altlıkla beraber oluşabilecek çevresel bulaşma en aza indirgenmelidir.

*Kümesten alınan altlıklar belirli bir alanda biriktirilerek fermente olmaları sağlanmalı ve çevredeki tarla ve bahçelere dağıtılıp bulaşmanın önüne geçilmelidir.

*Kümes içindeki bütün ekipman dışarı çıkartılarak kümes yüksek basınçlı su ile yıkanmalı ve dezenfekte edilmelidir. Bu amaç için zararlı patojenlerin kümes içerisinde oluşan yarık ve çatlaklara yerleşmesini önlemek için bu tip yerler kapatılmalıdır.

*Kümes içerisine konulacak her türlü ekipman mutlaka dezenfekte edilmelidir.

*Suluk hattı ilk önce basınçlı su ile temizlenmeli, daha sonra hat içinde oluşabilecek bakteri ve mantarları yok etmek için dezenfekte edilmelidir.

*Bütün ekipmanlar yerleştirilip altlık serildikten sonra kümes formaldehit ile fümügasyon yapılmalıdır. Fümügasyonun amacına ulaşabilmesi için kümes içi ısısının 24 oC olması sağlanmalıdır.

*Bütün bu işlemler civciv gelmeden en az 5 gün önceden bitirilerek kümes dinlendirilmeye bırakılmalıdır.

ALTLIK :

*İşlenmemiş ve kaliteli bir ağaç talaşının temiz ve kuru olanı kullanılmalıdır. Çünkü işleme tabi tutulan ağaçlardaki bazı kimyasal maddeler civcivlerde zehirlenmelere sebep olabilir.

*Serilen talaşın kalınlığı en az yazın 8 cm., kışın ise 12 cm. olmalıdır.

*Altlık yüzeyi düzgün bir şekilde bastırılıp sıkıştırıldıktan sonra ekipman yerleştirilmesi yapılmalıdır.

*Altlık materyalinin tozsuz olması gerekmektedir. Aksi takdirde toza karşı çok hassas olan civcivlerde solunum yolu enfeksiyonlarına sebebiyet verilmiş olur.

Ringler :

*Ring materyali, civcivlerin seviyesindeki hava sirkülasyonunun oluşabilmesi için sağlam ve örgülü telden olması gerekir.

*Ring çapının en az 3 metre olması gerekmektedir.

*Ringler tam bir daire şeklinde olmalı, köşeler bulunmamalıdır.

*Her ring için bir ısıtıcı temin edilmeli, ısıtıcı ringin merkezinde bulunmalı, altlık homojen bir şekilde serilmeli ve ring içinde homojen bir sıcak alan oluşturulmalıdır.

Her 5.000 adet civciv için ekstra bir revir ringi oluşturmalı. Güçsüz ve zayıf civcivler bu ringe konulmalıdır. Ayrıca bu civcivler için iki misli yemlik ve suluk konulmalı, daha iyi ısıtılarak onlar için özel bir ortam oluşturulmalıdır.

SU :

*Çeşitli darbelerle suyun dökülmesi sebebiyle ilk 48 saat klor konsantrasyonunu çok iyi bir şekilde ayarlamak gerekir. Bu oran 2-3 ppm dir.

*Depodan itibaren bütün hatta her zaman taze su bulundurmalıdır.

*Her 100 adet civciv için bir adet suluk kullanılmalıdır.

*Her bir palaz için en az 1 cm. suluk kenarı sağlanmalıdır.

*Her bir suluk, ısıtıcıdan en az 30 cm. uzak olmalıdır.

*Civcivlerin suluk içine düşüp boğulmalarını önlemek için suluklardaki su yüksekliğinin iyi ayarlanması gerekmektedir.

*Su hattı dezenfekte edilmiş olmalıdır.

YEM :

*İlk başlangıç yemi, en küçük boyutlarda, iyi, kıvamında crumble (kırma pelet) olmalıdır.

*Her 100 adet civciv için bir adet yemlik sağlanmalıdır.

*Her bir palaz için en az 2,5 cm. yemlik kenarı sağlanmalıdır.

*Yemlikler ısıtıcıdan en az 30 cm. uzaklıkta olmalıdır.

*Taze yem temin etmek amacıyla yemliklerin hemen doldurulması önemlidir.

Isıtıcılar :

*Her bir ring için bir adet ısıtıcı kullanılmalıdır.

*Ringin merkezindeki 0,4 M2’lik alanda 43-46 oC’lik bir sıcak olması temin edilmelidir.

*Isıtıcıların altlıktan mümkün olduğunca uzak tutulması temin edilmelidir. Yükseklik ayarlanabilir olup ısıtıcı uygun sıcaklığa göre ayarlanmalıdır.

*Isıtıcı eğimi ring içinde 10 oC daha farklı sıcaklık farkları oluşturmayacak şekilde ayarlanmalıdır.

HAVALANDIRMA VE SICAKLIK KONTROLÜ :

*Bütün havalandırma ekipmanları kullanıma hazır olmalıdır.

*Bütün termostatlar doğru ölçüm yapabilecek şekilde kalibre edilmeli ve en uygun yere yerleştirilmelidir.

*Fan grubunun termostat ayarları istenilen sıcaklık dereceleri ile uyuşmalıdır.

*Hava girişlerinin ağızları değişmeyen negatif basınç olacak şekilde ayarlanarak sürekli hava girişinin garantiye alınması sağlanmalıdır.

*Fanların yavaştan hızlıya doğru çalışması, kümes içindeki sıcaklığın ani olarak azalmasını önleyecek ve ısıtma sisteminin daha verimli çalışmasını sağlayacaktır.

*Altlığın ısınmış olmasına dikkat edilmelidir.

BÜYÜTME DÖNEMİ (0-6.HAFTA)

*Kuluçkahanede işlemleri bitmiş olan civcivlerin büyütme kümesine nakli uygun bir civciv nakil kamyonuyla yapılmalıdır. Nakil esnasında ısı 21-24 oC olmalı ve mutlaka havalandırma sistemi bulunmalıdır.

*Büyütme kümesine yerleştirme esnasında sırasıyla ısı, su ve yem hazır olmalıdır.

*Her bir ring içine 240 - 320 adet civciv konulmalıdır.

*Yerleştirme esnasında civcivlere nazik davranmalıdır.

ALTLIK :

*Islak ve kekleşmiş altlık günlük olarak değiştirilmelidir.

*Ring içindeki altlığı altından karıştırmak gerekir.

*Gerektiğinde yeni altlık ilave edilmelidir.

*Altlıktaki nem ve tozun kontrolü için sabit basınçlı havadan yararlanılmalıdır.

*İyi altlık kondüsyonu için aşırı yakıt tasarrufuna gidilmemelidir.

*Kümes içindeki havada amonyak gazı miktarı 5 ppm veya daha az olmalıdır.

SU :

*Civcivler ilk geldiğinde % 2-5 oranında şekerli su verilerek oluşan enerji kaybının önlenmesi yoluna gidilmelidir.

*Sulukların günde en az iki kere su ihtiyacını karşılayacak şekilde taze su ile doldurulması gerekmektedir.

*Suyun dökülerek altlığın ıslanmasına engel olmalıyız. Bunun için suyun en uygun bir konumda (1,9 cm. yükseklikte) doldurulması gerekmektedir.

*Suluklar günlük olarak boşaltılıp temizlenmeli ve belli bir miktar hareket ettirilerek yeri değiştirilmelidir.

*Sulukların kenar yüksekliğinin palazların sırt seviyesinde olması temin edilmelidir.

*Depodan itibaren bütün hatta 2-3 ppm klor olması temin edilmelidir.

*İlk 3 gün boyunca civcivler fazla hassas olduğundan içme suyu ile ilave olarak vitamin ve mineral verilebilir.

*Belli aralıklarla sulardan numune alınarak özellikle bakteri, nitrat, nitrit ve diğer patojenler bakımından laboratuar kontrolleri yapılmalıdır.

YEM :

*Yemlikleri uygun pozisyonda aynı seviyede doldurulmalı ve yem değişimi için her zaman taze yem bulundurulmalıdır.

*Yemlik içine karışan talaş ve gübreler sürekli temizlenmelidir.

*Yemin herhangi bir şekilde kontamine olmaması gerekir.

*Civciv yemliklerin yeri sürekli değiştirilerek altlıktaki bozulma önlenmelidir.

*Yemlik kenar yüksekliğinin palazların kursak hizasında olmasını sağlamalıyız.

*İlk 4 hafta crumble (kırma pelet) yem verilmeli, 5.haftadan itibaren pelet yeme geçilmelidir.

*Yemliklerde sürekli taze yem bulundurarak yem yenmesine ve gelişmeye yardımcı olunmalıdır.

*15.günden sonra yem içine palaz başına 0,5 gr. grit katılarak yemden yararlanma arttırılmalıdır.

*Hem rasyonun içeriği hem de bakteriyel bulaşmalara karşı belirli aralıklarla yemlerden numune alınarak gerekli laboratuar kontrolleri yaptırılmalıdır.

Isıtma :

*Her ısıtıcının doğru çalıştığından emin olunmalıdır.

*Sıcaklık dereceleri ilk gün boyunca 37 °°’nin altına düşmemeli ve 40 oC’yi geçmemelidir.

*Isıtıcıların yükseklik ayarı, yem ve su tüketimi ve palazları kümes içindeki dağılımlarına göre en uygun konumda yapılmalıdır.

*Kümes içi sıcaklığı sürekli kontrol edilmelidir.

*Isıtıcılardan gaz kaçağı olmadığından emin olunmalıdır.

SEMİRTME DÖNEMİ (7.HAFTA - KESİM)

*Palazların semirtme kümeslerine nakli uygun nakil araçları ile yapılmalıdır.

*Kafeslere uygun sayıda palaz konularak olabilecek zayiatlar önlenmelidir.

*Nakil esnasında bir stres oluşacağından semirtme kümesleri her bakımdan hazır olmalı ve stres faktörleri en aza indirgenmelidir.

*Stres faktörlerini en aza indirebilmek için, palazlar semirtme kümesine geldiklerinde içme sularında C vitamini kullanılmalıdır.

*Nakilden 6 saat önceden yem, 2-3 saat önceden de su kesilmelidir.

ALTLIK :

*Kümes tabanındaki ıslak ve normal altlıklar karıştırılarak, kekleşme önlenmelidir.

*Altlıktaki nem ve tozun kontrolü için sabit basınçlı havadan yararlanılmalıdır.

*Özellikle kış aylarında yeterli havalandırma yapılmadığından altlık kondisyonu kötüye doğru gitmektedir. Bu durumlarda kümeste ısıtıcı kullanarak altlık kondisyonunun iyi duruma getirilmesi yoluna gidilmelidir.

*Kümes içindeki havada amonyak gazı miktarının 5 ppm veya daha az olması gerekir.

SU :

*100 adet hindi için 1 adet suluk bulundurulmalıdır.

*Her bir hindi için en az 1 cm suluk kenarı olmalıdır.

*Suluk kenar yüksekliği hindilerin sırt seviyelerinde olacak şeklide ayarlanmalıdır.

*Suluk içindeki suyun yüksekliği hindilerin su içme aktivitesi ve altlığın kondisyonuna göre 1,3 - 1,9 cm. arasında ayarlanmalıdır.

*Depodan itibaren tüm hatta 3-5 ppm konsantrasyonunda klorlamaya devam edilmelidir.

*Sulukların her gün iki kere boşaltılıp temizlenmesi gerekmektedir.

*Özellikle yazın sıcak günlerde hindilerin önünde basınçlı su ile taze ve soğuk su temin edilerek sıcaklık stresi azaltılmalıdır.

*Kesimden 6 saat önceden su kesilmelidir.

*Belirli aralıklarla sulardan numune alınarak özellikle bakteri, nitrat ve nitritler açısından gerekli laboratuar muayeneleri yaptırılmalıdır.

YEM :

*Yem tüketimini en üst seviyeye çıkartacak ve gelişme potansiyelini en iyi yapacak ortam sağlanmalıdır.

*Besin değerleri verilen tablodaki gibi olmalıdır.

*75 adet hindi için 1 yemlik temin edilmelidir.

*Her bir hindi için en az 2,5 cm. yemlik kenarı olmalıdır.

*Yemlik kenar yüksekliği her zaman hindilerin kursak hizasında olması sağlanmalıdır.

*Yem pelet formunda, kalitesi iyi, kolay yutulacak formada olmalıdır ve haftalık yem tüketimi gereğinden fazla olmamalıdır.

*Yemler ve yemleme sistemlerinin tümü küf olmaması bakımından kontrol edilmelidir.

*Hem rasyonun içeriği hem de bakterilere karşı, yemlerden belirli aralıklarla numune alınarak gerekli laboratuar kontrolleri yapılmalıdır.

*Yem içine her bir hindi için 0,5 gr. grit katılarak yemden yararlanma arttırılmalıdır.

*Kesimden 8 saat önceden yem kesilmelidir.

ISITMA :

*Semirtme döneminde genellikle ısıtıcıya ihtiyaç duyulmaz. Ancak özellikle kış aylarında palazlar semirtme kümeslerine nakledildiklerinde ilk 3 hafta kümesi ısıtılarak 20  derecede tutmak gerekir

HASTALIKLARA KARŞI TEDBİRLER

Yetiştiricilikte esas kaide; hayvanları daima sıhhatli ve canlı tutmaktır. Önemli olan hastalık gelmeden gerekli tedbirlerin alınmasıdır. Söz konusu tedbirlerle ilgili olarak; anaç ve palazlar ayrı kümeslerde beslenmelidir. Hindi yetiştirilecek bölgede başka hiç bir kanatlı hayvan olmamalıdır. Damızlık yumurta ve palazlar mutlaka hastalıksız sürülerden alınmalıdır.

Kümesler boşaltıldığında sodalı su ile yıkanmalı, badana ve dezenfekte edilmelidir. Temiz yem kullanılmalı, küflü ve bayat yem kullanılmamalıdır. Kümeslere kapasitelerinin üzerinde hayvan konulmamalıdır.

Koruyucu aşılar zamanında yapılmalıdır. Hastalıktan ölen hayvanlar ya yakılmalı veya üzerlerine kireç serpilerek toprağa gömülmelidir. Kümes girişlerinde toz kireç ve dezenfektanlı su bulundurulmalı, kümes bakıcıları dışında yabancı kişilerin kümeslere girişleri engellenmelidir. Zaman zaman sularına koruyucu olarak vitamin veya antibiyotik türü ilaçlar verilmelidir.


Liste
Evcil Hayvanlardan İnsanlara Bulaşabilecek Hastalıklar-Dış Parazitler
Evcil Hayvanlardan İnsanlara Bulaşabilecek Hastalıklar-İç Parazitler
Hindi Yetiştiriciliği
Kanatlı Yetiştiriciliği
Arı Hastalıkları
Arı Yetiştiriciliği
Mavidil Hastalığı
Koyun Keçi Vebası PRR
Koyun Çiçek Hastalığı
Koyunculuk
Brucellozis Hastalığı
Şarbon (Antrax) Hastalığı
Sığırlarda Süngerimsi Beyin Hastalığı
Tüberküloz Hastalığı
Şap Hastalığı
Hayvan Hastalıkları-Sığır Vebası
Süt Sığırcılığı
Kiraz ve Vişne Yetiştiriciliği
Çilek Yetiştiriciliği
Şeftali Yetiştiriciliği
Kuşburnu Yetiştiriciliği
Kayısı Yetiştiriciliği
Kavun Yetiştiriciliği
Karpuz Yetiştiriciliği
Erik Yetiştiriciliği
Ceviz Yetiştiriciliği
Elma Yetiştiriciliği
Ayva Yetiştiriciliği
Armut Yetiştiriciliği
Meyvelerde Hasat Ölçüleri
Aşılama Teknikleri
Meyvecilikte Gübreleme
Meyve Ağaçlarında Sulama
Meyvecilikte Bakım ve Budama İşlemleri
Kuru Fasulye Yetiştiriciliği
Nohut Yetiştiriciliği
Mercimek Yetiştiriciliği
Kurubaklagiller Tarımı
Arpa Yetiştiriciliği
Buğday Yetiştiriciliği
Örtüaltı Kabak Yetiştiriciliği
Örtüaltı Karpuz Yetiştiriciliği
Örtüaltı Kavun Yetiştiriciliği
Örtüaltı Hıyar Yetişitiriciliği
Örtüaltı Patlıcan Yetişiriciliği
Örtüaltı Biber Yetişitiriciliği
Örtüaltı Domates Yetiştiriciliği
Örtüaltı Yetişitiriciliği
Yemeklik Patetes Yetiştiriciliği
Sarımsak Yetişitiriciliği
Soğan Yetiştiriciliği
Marul Yetişitiriciliği
Pırasa Yetiştiriciliği
Ispanak Yetiştiriciliği
Turp Yetişitiriciliği
Havuç Yetiştiriciliği
Lahana Yetişitiriciliği
Tohum-Çiçek ve Meyvesi Yenen “Kabak”
Bakla Yetişitiriciliği
Taze Fasulye Yetişitiriciliği
Biber Yetiştiriciliği
Domates Yetiştiriciliği
Sebzecilik Tarım Takvimi
Şekerpancarı Tarımı
Çerezlik Ayçiçeği
Silajlık Mısır
Korunga Tarımı
Fiğ Yetiştiriciliği
Yonca Tarımı
Yem Bitkileri Yetişitiriciliğ
Duyurular
Kuvvetli Yağış, Kuvvetli Rüzgar ve Sıcaklık Düşüşlerine Dikkat..
Kuvvetli yağış, kuvvetli rüzgar ve sıcaklık düşüşlerine karşı meterolojik uyarı ilanı ektedir.
Çiftçi Kayıt Sistemi 2014 Üretim Yılı Müraacatları
Çiftçi Kayıt Sistemi 2014 Üretim Yılı Müraacatları İlan ve dosya kabul tarihleri eklerde verilmi...
Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Sınavı Duyurusu

01 Haziran 2014 tarihinde Ankara'da saat:10.00'da G...

2011-2013 Yılı Fark Ödemeleri İcmalleri Askıya Çıkarıldı

5488 sayılı Kanun’un Geçici 3. Maddesi gereğince ÇK...

Zirai Don Uyarısı

İç Ege, İç Anadolu, Marmara'nın güneydoğusu, Akdeni...

Mazot, Gübre ve Toprak Analizi Desteği Alan Çiftçilerin Dikkatine...

14.05.2013 tarihli ve 28647 sayılı Resmi Gazete/de ...

Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Sertifikası Olanların Dikkatine...

Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Sertifikası olanlara yönelik 5 Mart 2014 tarihinde saat 10:00 d...

Sivas Valiliği İmza Yetkileri Yönergesi ve Görev Bölümü

Sivas Valiliği'nin 03.02.2014 tarihinde yayımlanarak yürürlüğe giren "İmza Yetkileri Yön...

Kırsal Turizm Etkinlikleri Kursu
Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Başvuru Süresi Uzatılması
Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı Kapsamında Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırıml...
Tıbbi ve Aromatik Bitki Yetiştiriciliği Kursu

İl Müdürlüğümüzde 27.01.2014-10.02.2014 tarihleri arasında "Tıbbi ve Aromatik Bitki Yeti...

Temel Kesme Çiçek Yetiştiriciliği Kursu
Temel Kesme Çiçek Yetiştiriciliği Kursu 20/01/2014-03/02/2014 tarihleri arasında İl Müdürlüğümüz...
Su Ürünleri İstihsal Hakkı İçin İhale İlanı
Bitki Koruma Ürünleri Bayi ve Toptancı İzin Belgesi Sınavı
Bakanlığımız Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğünün Sınav Takvimi ve Uygulaması konulu ekteki yazıla...
Tigem Tohum Fiyatları
TİGEM Genel Müdürlüğünce üretimi yapılan sertifikalı Mısır, Yonca, Nohut, Korunga tohumluğu fiya...
Uludağ Kış Kampı
Bursa İl Müdürlüğümüzce işletilmekte olan Uludağ Eğitim Dinlenme Tesisleri, konaklama şartları e...
Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi
Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı Kapsamında Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırıml...
Su ve Enerji konulu afiş ve fotoğraf yarışması
22 Mart Dünya Su Günü nedeniyle konunun öneminin genç nesillere benimsetilerek Su ve Gıda Güvenl...
Sorumlu Yönetici Listesi
...
Organik Tarım Desteklemeleri Tebliğ Yayımlandı
Destekleme ödemesinden faydalanmak isteyen çiftçilerin ÇKS' deki bilgilerini güncelleştirmeleri ...
DLG-ÖÇP Tarım ve Teknoloji Günleri
DLG -Öçp ortaklığı ile 15-18 Ağustos 2013 tarihleri arasında Tekirdağ Karaevli Köyü'nde "DL...
Sorumlu Yöneticilik Listesi
İnternet sitemizde yeni yaptığımız düzenleme ile "Sorumlu Yönetici Listesi" duyurular ...
Sportif Balıkçılık Bölgeleri Belirlendi

22.11.2012 tarihinde DSİ. 19. Bölge Müdürlüğünde to...

Geleneksel Değerlerimiz Projelendirilecek

Türkiye genelinde unutulmaya yüz tutmuş kültürel ve...

Bitki Koruma Ürünleri Listesi
Bakanlığımızca 17 Ocak 2013 - 15 Mart 2013 tarihleri arasında ruhsatlandırılan, tavsiye alan, ru...
Ruhsatlandırılan, Tavsiye Alan, Ruhsatı İptal Edilen Bitki Koruma Ürünleri Listesi

Bakanlığımızca 26 Kasım 2012 - 16 Ocak 2013 tarihle...

Yasaklanan BKÜ Ürünleri Listesi

Bakanlığımızın ekteki yazılarında; AB'ne uyum çalış...

Birimlerimiz ve Faaliyetleri-Bitki Koruma Ürünleri

Bakanlığımızca 15 Mayıs 2012 — 24 Ağustos 2012 tari...

Bitki Koruma'da Teknik Talimatı Olmayan Konularda Teknik Tavsiyeler
Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğünün Bitki Koruma amacıyla teknik talimatı olmayan konularda tavsi...
Aktif Madde Kullanımının Sonlandırılması
Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü'nün Aktif Madde kullanımının sonlandırılmasına ilişkin yazısı ek...
İlimizde Faaliyet Gösteren Tarımsal Yayım ve Danışmalık Kuruluşları
Patates Üreticileri Birliği
Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği
Arı Yetiştirici...

Yasaklanan Bitki Koruma Ürünleri

Ruhsa...

Hayvan Sevki Yapacak Yetiştiricilerin Dikkatine
Trakya Bölgesine sevk yapacak yetiştiriciler karantina ve test süresini dikkate alarak, sevk tar...
Hayvan Koruma Görevlisi Olmak İsteyen Kişiler

Orman ve Su İşleri Bakanlığı xv. Bölge Müdürlüğü Si...

BKÜ Ürünleri Listesi

Afet ve Acil Durum Hizmetleri Alo 122 hattı ile yürütülecektir
İl Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezince kullanılan 179 Alo Valilik hattı, 06.04.2012 tarihinden...

Gıda Üretimi İle Satış ve Toplu Tüketim Yerleri İşletme Kayıt Belgesi Başvuru Beyannamesi
...
Dezenfektan Ürünlerinin B.K.Ü. Satışı Yapan Bayilerce Satışının Yasaklanması
Dezenfekten ürünlerinin Bitki Koruma Ürünleri satışı yapan bayilerce satışının yasaklandığına da...
Oxamyl Etken Maddesi
Bakanlığımız; Gıda  ve Kontrol Genel Müdürlüğü' nün "Oxamyl" Etken Maddesi hakkın...
Aktif Madde Yasaklanması

Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğünün 12.10.2011 tarih ve B.12.0.GKG...

Narda Unlubit

Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğünün 01.08.2011 tarih  ve B.12.0....

Pamukta Tarla Sarmaşığı

Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğünün 04.07.2011 tarih  ve B.12.0....

Oxamyl Biberde Tavsiyesi

        Oxam...

Procymidone Aktif Maddeli Bitki Koruma Ürünleri

Yasaklanan Bitki Koruma Ürünleri

Etken Madde (İmidacloprid) Reçetelendirilmesi

Bakanlığımız Koruma ve K...

Etken Madde (İmidacloprid) Reçetelendirilmesi

Bakanlığımız Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğünün 21.01.2011 tarih 1199-002792 ...

Methomyl Aktif Maddeli Bitki Koruma Ürünleri

Bakanlığımız Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğünün 25.03.02011 tarih 22783-01246...

İmidacloprid ve Arı Kayıpları

...

QUINMERAC Aktif Maddesi

...

Geçici Tavsiye İptali

Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğünün 09.05.2011 tarih ve B.12.0.KKG.008.01.00/3...

Ispanak Bitki Koruma Ürünü Tavsiyesi

Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğünün 18.04.2011 tarih ve B.12.0.KKG.0.08.01.00/...

Aktif Madde Yasaklanması
Bakanlığımız Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğünün 04.04.2011 tarih 6407-013774 sayılı yazılarınd...
Aktif Madde Yasaklanması.

Bakanlığımız Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğünün 04.04.2011 tarih ve 013776-24518 sayılı yaz...

Aktif Madde Yasaklanması
Bakanlığımız Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğünün 04.04.2011 tarih ve 013775-24519-6406 sayılı y...
Sivas İli Zirai Mücadele Takvimi

Sivas İlinde yapılacak zirai mücadele aylara göre ayarlanmış ve aşağıda sunulmuştur.

...

İlçe Tarım Müdürlüklerimize Önemle Duyurulur!!!
İl Müdürlüğümüz web sitesinde;İlçe Müdürlüklerimizden Haberler; linki açılmıştır. İlçe Müdürlüğü...
Domates Güvesi
Domates Güvesi Hakkında Bakanlığımız broşür yayınladı...
...

Haber Arama

 
haber tarih aralığı
e-posta giriş paneli
SİVAS
Ziyaretçi durumu
Toplam:  2528801 Bugün:  411 Online:   104
Copyright©2008 Sivas İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü
tasarım ve kodlama dB